+45 44 24 22 84

Miljø & Ansvarlighed

Vi respekterer miljøet

Elsparefonden anbefaler

  • "At man (…) anvender interimsdøre og – vinduer i stedet for traditionel lukning med plast og krydsfinér."
  • "Fabriksfremstillede interimsvinduer (som Altiflex moduler) har et lavere varmetab og kan bedre klare belastninger i byggeperioden."
  • "At byggeriet forsynes med naturlige udluftningsmuligheder, som kan åbnes efter behov. Herved opnås et lavere varmetab end blot et lag plast, som ofte benyttes. Husk at en del af aflukningen bør være oplukkelig, så lokal udluftning er mulig."

Miljømæssige fordele ved Altiflex:

Fokus på energi

energi

Med de stigende krav til reduktion af bygningers energiforbrug er det nødvendigt at der også er fokus på energiforbruget, mens der opføres.

Energiudgifterne udgør typisk 1-2 % af entreprisesummen for almindeligt byggeri, når hverken byggeriet eller byggepladsen er indrettet energihensigtsmæssigt. Dette svarer typisk til 3-4 års opvarmning af den færdige bygning. For lavenergibyggeri er perioden endnu længere.

Tænk energien ind i planlægningen

energi

Under planlægningen er det fordelagtigt at forholde sig til årstiderne.

Forbruget kan sandsynligvis halveres, hvis byggeri og byggeplads indrettes hensigtsmæssigt. Med Altiflex er I godt på vej, da systemet giver en markant CO2-reduktion i kraft af lavere energiforbrug. Aflukningen af byggeriet spiller en afgørende rolle i unødig spild af energi. Ved effektiv aflukning reduceres tilførsel af fugt under byggeprocessen markant, og udtørring af byggeriet kan gennemføres langt hurtigere.

Med effektiv aflukning minimeres ligeledes varmetabet i vinterbyggeriet, da interimsaflukning med Altiflex moduler isolerer på niveau med en gammeldags termorude. Dette er både godt for en reducering af energiforbruget, men også for arbejdsprocesserne, der kan sættes hurtigere i gang. Nytænkning
Læs mere om nytænkning her

Energiforbrug reduceres nemt

energi

Der er mange muligheder for at reducere forbruget på byggepladser, og det er oplagt at gøre det fordi det både er helt unødvendige omkostninger, og på grund af den store CO2 belastning det medfører.

 

Besparelse godt for miljøet

besparelse

Der er stor forskel på varmetabet gennem forskellige aflukningsmetoder. Nedenfor ses U-værdien, som indikerer varmetabet.

Aflukning med: U-værdi
Permanente vinduer 1,4
Interimsaflukning med Altiflex moduler 2,8
Traditionel aflukning med trærammer og plast 5,8


Der er stor forskel på varmetabet gennem forskellige lukningsmetoder – jo lavere U-værdi jo bedre.

Energibesparelsen ved at bruge Altiflex giver ikke blot økonomiske fordele, men også miljømæssig gevinst.

Moduler genbruges

genbrug

Altiflex moduler genbruges fra byggesag til byggesag og har en meget lang levetid.

Når modulerne efter mange år kasseres bliver al aluminium genbrugt til andre formål. Der er således minimalt spild i processen, og modulerne erstatter i deres levetid en stor mængde af plast og træ m.v., som ellers skulle bortskaffes som affald.

Aluminium med fordele

energi

Altiflex moduler er fremstillet af lette materialer.

Ved at bruge aluminium, i stedet for stål, opnås en lavere totalvægt, som ikke blot gør modulerne nemme at håndtere, men også giver lavere brændstofforbrug ved transport - med gode miljøegenskaber til følge.

Gode produktionsforhold

energi

Altiflex ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling, både socialt, økonomisk og miljømæssigt.


Det ligger os meget på sinde at der arbejdes under ordentlige arbejdsforhold. Som et resultat af dette, har vi valgt en producent, der har underskrevet FN’s Global Compacts 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption.

Yderligere oplysninger om Global Compact findes på www.unglobalcompact.org